Cancel·lació reserva

Exposem el document contractual pel qual es regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web https://barcelonaartoftravel.com propietat de Made in Solidarity SCCL (en endavant el prestador o BarcelonArt of Travel). L’ acceptació del present document comporta que l’ usuari:

  1. Ha llegit, entén i comprèn el que s’ ha exposat aquí.
  2. Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
  3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web https://barcelonaartoftravel.com del prestador. IMPORTANT: El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació. D’altra banda, llevat d’indicació contrària, els contactes per telèfon o per fax/mòdem tindran els mateixos costos que les trucades locals, per la qual cosa no suposaran un cost superior al de la tarifa bàsica. IMPORTANT: Que mitjançant la Llei 12/2003, de 24 de novembre, per a la reforma de la Llei 4/1997, de 9 de juliol, de Prevenció i Assistència en matèria de Drogues, modificada per la Llei 1/2001, de 3 de maig, en la seva article 1 queda prohibida la venda o subministrament a menors de 18 anys. Aquesta prohibició queda exclosa quan la venda o subministrament a majors de 16 anys quedi acreditada per a l’ ús professional del producte. En el segon cas, hauran de notificar de forma legal per qualsevol mitjà acreditatiu a BarcelonArt of Travel . IMPORTANT: En compliment amb l’ actual normativa de les marques de targeta:

«Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’ un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.»

Identitat de les parts

D’ una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’ usuari és Made in Solidarity SCCL, amb domicili social C/ València 264, 08007 Barcelona, NIF F65631384. L’usuari, registrat o no en el lloc web, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

Objecte del Contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’ usuari en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació online la casella corresponent. La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del nostre lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l’ idioma castellà. En cas que pogués dur-se a terme en un altre idioma serà indicat abans d’ iniciar el procediment de contractació. L’usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides. L’ usuari seleccionarà un nom d’ usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne ús diligent, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat. L’usuari no podrà triar com a nom d’usuaris que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar-lo com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums. Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’article 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

  1. Efectuar el carro de compra. Havent d’ expressar la quantitat del producte. La compra haurà de ser superior a 10 euros.
  2. Mètode de comanda. L’ usuari haurà d’ efectuar la comanda com a convidat o registrat.
  3. Detalls de facturació. Selecció direcció de tramesa i territori de lliurament.
  4. Tipus de pagament (PayPal) o Targeta de Credit.
  5. Comprovació i realització de la comanda. Fer click a “He llegit i accepto les condicions” per acabar amb el procediment de contractació.
  6. Informació del pagament.

En tot cas la plataforma de contractació del prestador informarà l’ usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, respecte de totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractat. Així mateix, se li enviarà un e-mail a l’ usuari confirmant la seva comanda. L’adequat accés a la botiga online depèn del sistema de telecomunicacions emprat i en particular de la xarxa d’internet, per la qual cosa la Companyia no es responsabilitza d’interrupcions, demores o errors del servei per causes alienes al seu control, així com als derivats de l’equip i/o connexió a la xarxa del Client.

Lliurament de comandes

El lliurament de les comandes es realitzarà al domicili designat lliurement per l’ usuari. En el cas que en el moment de rebre la seva comanda un o diversos dels productes o serveis de la seva comanda no estiguin disponibles o estiguin esgotats, lamentablement no serà possible emplenar la seva comanda per complet. En aquest cas, ens reservem el dret de triar entre el compliment parcial de la seva comanda i el seu rebuig complet. En aquest cas, l’informarem de forma immediata per e-mail. El prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’ usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’ empresa d’ enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’ absència del destinatari. Sens perjudici de l’ anterior el prestador haurà d’ adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i de no ser així, al més aviat possible, a satisfacció del remitent com del destinatari, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.

Preu i termini de validesa de l’ oferta

Tots els preus indicats de les mercaderies de la botiga online s’entenen amb l’impost sobre el valor afegit vigent inclòs i despeses que poguessin ser aplicables i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€). Els preus aplicables a cada producte/servei seran els publicats en el lloc web i seran aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’ alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris. Tot pagament realitzat al prestador comportarà l’ emissió d’ una factura a nom de l’ usuari registrat en finalitzar el procés de compra. Aquesta factura podrà automàticament remesa a l’ adreça de correu electrònic proporcionada per l’ usuari, així com enviada al costat del producte adquirit, quan l’ usuari així ho necessiti. Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon d’atenció a clients del prestador que és (+34) 695 211 963 o via correu electrònic a l’adreça d’e-mail info@barcelonaartoftravel.com. En tot cas s’ haurà d’ indicar en l’ assumpte del missatge o a la teleoperadora el número de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

Modalitats de pagament

Pel que fa a la reserva de domini, fins al pagament del preu íntegre, les mercaderies lliurades continuaran sent propietat de BarcelonArt of Travel. El pagament es realitzarà per anticipat amb PayPal (Previ registre, les seves dades bancàries o de la targeta de crèdit queden dipositades en aquesta empresa). L’ informem que, en virtut de les condicions que tingui vostè estipulades amb les entitats de crèdit o altres institucions, li poden sorgir despeses addicionals en concepte de despeses de transferència, gestió de compte etc. Li recomanem que s’informi vostè amb el seu banc o entitat emissora de targeta de crèdit sobre el particular. El prestador es compromet i disposa que, en cap moment es realitzarà cap càrrec per l’ ús del mitjà de pagament esmentat anteriorment. Ens reservem el dret de restringir de forma individualitzada l’ ús de les formes de pagament a dalt indicat a una o diverses opcions. Utilitzem sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. Les dades de pagament són confidencials i es transmeten de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El pagament amb targeta de crèdit té un temps de processament de comanda de 48 hores.

Dret de desistiment

L’usuari disposarà d’un termini de 14 dies naturals comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. Per a això han de dirigir la seva revocació i la devolució de la mercaderia a: Made in Solidarity SCCL, amb domicili social C/ València 264, 08007 Barcelona, Tlf: (+34) 695 211 963 i e-mail: info@barcelonaartoftravel.com SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DEL DESISTIMENT I DE LA REVOCACIÓ. En cas d’una comunicació de desistiment o revocació vàlida, s’han de retornar mútuament les prestacions rebudes i els profits obtinguts en el seu cas (p.ex., interessos). En cas que al comprador no li sigui possible retornar les prestacions rebudes en tot o en part, o només en estat deteriorat, el comprador està obligat a rescaar a BarcelonArt of Travel en la mesura corresponent.

Garanties aplicables

Tots ells compten amb el període de garantia conforme als criteris i condicions descrites en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

Protecció de dades

El responsable de la botiga online a efectes de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la normativa en matèria de comerç electrònic és BarcelonArt of Travel. Utilitzarem les seves dades només en els termes previstos per la Llei i sobre la base del seu consentiment; sobretot si es tracta de dades relacionades amb la recepció i el compliment del seu ordre de comanda (p.ex., nom, adreça, correu electrònic, informacions sobre les coses sol·licitades/comprades, dades sobre el seu comportament en matèria de comandes i pagaments), així com de qualsevol altra dada que ens faciliti vostè de forma voluntària.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’ usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’ aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de Província: Barcelona.